DOLEŽITÉ TLAČIVÁ!!!

Žiadame priniesť povinné tlačivá v deň nástupu do MŠ. V prípade, že nebudú tlačivá odovzdané vyplnené a podpísané,  učiteľka dieťa neprevezme !!! 

POVINNÉ TLAČIVÁ:

Vyhlásenie.docx 

Prehlásenie.pdf (202785) 

 


DOLEŽITÉ!!! Nové pokyny upravujúce podmienky prevádzky MŠ do konca školského roku 2019/2020

 1. Zmenená prevádzková doba MŠ je od 7:00 hod. do 16:00 hod.
 • Nástup detí do MŠ bude prebiehať od 7:00 do 8:00 hod., po tomto čase dieťa nebude prevzaté.
 • Preberanie dieťaťa v popoludňajších hodinách bude v čase od 15:00 do 16:00. Pokiaľ nie je nutné rodič pri preberaní nevstupuje do areálu MŠ.
 • Pri preberaní dieťaťa po obede (pred popoludňajším odpočinkom) rodič nevstupuje do areálu MŠ.

Deti z 1 skupiny (trieda Lienok) budú odovzdané pri vstupe do budovy MŠ cca o 12:00 a deti z 2. skupiny (trieda Včielok) o cca 12:30.

 

 1. Deti sú rozdelené do dvoch skupín. Menný zoznam rozdelenia detí je umiestnený na dverách do šatní. Vytvorená skupina sa bude meniť,  keď počet detí  a zamestnancov klesne. K zmene príde ale až v nasledujúcom týždni, po dosiahnutí nízkeho počtu detí (napr. skupina 1 sa v stredu zmenší na 4 deti, skupina 2 na 5 detí, v pondelok - nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).

 

 1. Pred vstupom do MŠ bude meraná teplota dieťaťu aj osobe sprevádzajúcej dieťa. V prípade nameranej vyššej teploty, nebude osoba vpustená do budovy školy.

 

 1. Do budovy školy budú deti a sprevádzajúci vpustení len povereným zamestnancom školy. Pred vstupom do budovy sú rodič a dieťa povinní vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným vo vstupnej chodbe budovy.

                        

 1. Do budovy MŠ vstupuje s dieťaťom vždy len jedna osobaktorá žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti (v prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov).
 • Maximálny počet prítomných v šatni je jeden dospelý a jedno dieťa.           
            Fotka Sty Ni Ca.
 
 1. Ostatné osoby s deťmi budú čakať vonku pred budovou materskej školy v dostatočnej vzdialenosti medzi sebou, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami. Je zakázané

 • Zhromažďovanie sprevádzajúcich osôb a detí v areáli MŠ je až do odvolania zakázané.Fotka Sty Ni Ca.
 
 1. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

      

 • Dieťa si rúško z tváre skladá v šatni a do triedy vstupuje už bez rúška.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí, aby malo dieťa náhradné rúško, ktoré mu dá do skrinky v šatni.  

 

 1. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ je maximálne 10 minút . Platí zákaz zdržiavania sa na školskom dvore a tiež využívanie hrových prvkov na školskom dvore.

 

 1. Sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa až na základe záveru ranného zdravotného filtra. (dieťa učiteľka preberie až po rozhovore so sprevádzajúcou osobou). Zároveň zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy každý deň podpíše a odovzdá „Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa“. Dieťa si pred vstupom do triedy umyje ruky mydlom a teplou vodou príp. dezinfekčným prostriedkom.

 

 1. Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

 

 1. Hygienické zariadenia budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Nebudú sa používať uteráky z domu. Posteľné prádlo sa bude vymieňať každý týždeň.

 

 1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

 

 1. V  prípade podozrenia na ochorenie (nielen COVID-19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie.

 

 1. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

 1. V tomto mimoriadnom období sa zakazuje nosenie hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia. Zakazuje sa nechávať v skrinkách pitie, sladkosti a iné..

  

 1. Všetky otázky neriešiť medzi dverami v čase príchodu resp. odchodu detí, ale telefonicky, príp. mailom.

 

ĎAKUJEME, ŽE BUDETE ZODPOVEDNÍ

 


ZÁPIS DETÍ- zmena!!!

Zmena termínu zápisu podľa rozhodnutia minesterstva školstva, vedy, výskumu a športu!!
 
 
 
 
 

Prerušenie prevádzky do odvolania

Na základe rozhodutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením repiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v dôsledku ochrany zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení  toto rozhodutie a rozhodlo, že
 
PRERUŠUJE aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30.3.2020 do odvolania

Nová fb skupina

Milí naši rodičia, ktorí ste prihlásení na fb. Vzhľadom na situáciu, v ktorej sme sa ocitli, zriadili sme uzavretú fb skupinu MŠ Kostoľany, na ktorej priebežne naše pani učiteľky pridávajú námety na prácu pre deti.  Vzhľadom k tomu, že ide o uzatvorenú skupinu, musíte požiadať o členstvo.
Ak budete pridávať fotografie, nedávajte tam prosím fotografie, kde sú tváre detí.
Ďakujeme

Prerušenie prevádzky MŠ !!!

Ministerstvo školstva, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením  respiračného  ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID 19,

prerušuje vyučovanie na školách v období 

od 16.3.2020 do 27.3.2020 (vrátane)

 

Prosím, dodržujte všetky odporúčania, ktoré vydal Ústredný krízový štáb, pretože sa nejedná o prázdniny ale určitý druh karantény! 

V prípade nových informácii vás budeme informovať.

 

Držme si všetci prsty a verme, že svojou disciplinovanosťou a zodpovedným prístupom to všetko zvládneme.


 

Veríme, že na našej stránke získate všetky aktuálne informácie o dianí v našej Materskej škole KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM


 

  V našej materskej škole sa snažíme deťom vytvoriť predovšetkým podnetné prostredie, v ktorom sa nielen veľa naučia, ale v ktorom sa budú cítiť čo najlepšie, aby prekonali čas odlúčenia od Vás počas Vašich pracovných povinností.


NOVINKY zo škôlky

Karneval

21.02.2020 13:02
Krásne masky, veselá zábava plná súťaží a tanca, tak to bol náš karneval Foto :

—————

Korčuliarsky kurz

19.02.2020 13:36
Totho roku sa niektorí z nás zúčastnili korčuliarskeho kurzu. Aj keď sme sa zo začiatku trochu báli a v prvý deň aj viac padali ako stáli, nakoniec nás to začalo baviť :-) Foto:photos.app.goo.gl/VpH7a4viy62GdAH49

—————

Na návšteve v 1.ročníku

19.02.2020 12:44
Naši predškoláci sa už nevedia dočkať vstupu do  ZŠ. A aby neboli prekvapení, čo ich v tej škole čaká, prijali sme pozvanie od prvákov z našej ZŠ a zúčastnili sme sa otvorenej hodiny, kedy nám prváci ukázali, čo všetko sa už naučili, ako vyzerá ich hodina, ako pracujú, ako sa učia. Dokonca si...

—————

Zima v škôlke

20.12.2019 12:34
Užívali sme si trochu snehu :-)   Foto:  photos.app.goo.gl/R47Ux9RWdPFDGRqb7

—————

Vianoce -darčeky a slávnostný obed

20.12.2019 00:00
Vianoce- darčeky a slávnostný obed Foto: photos.app.goo.gl/VzhhXqko3DE1Vcq88  

—————

Piekli sme si medovníky

17.12.2019 00:00
K Vianociam neodmysliteľne patria medovníky. Tie naše boli výborné :-) Foto : photos.app.goo.gl/LwZbkuDY5Dfc1bbQ8

—————

Mikuláš

06.12.2019 12:44
Huráááá, aj tento rok na nás nezabudol......... Mikuláš : photos.app.goo.gl/FLX3sxzhpEjvJuVT8

—————

V lese

05.11.2019 20:40
Krása jesenného lesa..... Foto : photos.app.goo.gl/ESKta2uYMq41j9by6 

—————

Zdravé dobroty a svetlonosy

16.10.2019 21:32
Zdravé dobroty sme si pripravili už dopoludnia, aby sme mohli pohostiť našich rodičov, ktorí prišli poobede a spolu so svojimi deťmi  vytvorili krásnych, jedinečných svetlonosov. Foto : photos.app.goo.gl/7vqgttGxQJoKPAbw8

—————

Šarkaniáda

10.10.2019 19:39
Tohto roku nám počasie na púšťanie šarkanov prialo. Babie leto sa ukázalo v celej svojej kráse a ponúklo možnosť na lietanie našich šarkanov v krásnom počasí. Naše šarkany lietali vysokooooo. Foto: photos.app.goo.gl/uvHoHV5GozT5USfg8

—————

Kolobežkiáda

30.09.2019 20:23
Naša kolobežkiáda sa aj napriek počasiu vydarila. Zobrali sme naše kolobežky a odrážadlá a na ihrisku sme si zopakovali naše zručnosti v jazde na týchto dopravných prostriedkoch a zároveň upevnili poznatky o správaní sa na vozovke. Ďakujeme p. učiteľke Gabike a p. učiteľke Marianke sa super...

—————

Deň mlieka

25.09.2019 20:03
Na Deň mlieka si pre nás p. učiteľka Slávka pripravila krásne rekvizity a super zábavné hry...a nechýbala ani ochutnávka mliečnych dobrôt :-) Foto :  photos.app.goo.gl/XXuSScoHbVBvZxXh6

—————


DOLEŽITÉ !!! Nové pokyny upravujúce podmienky prevádzky MŠ do konca školského roku 2019/2020

 1. Zmenená prevádzková doba MŠ je od 7:00 hod. do 16:00 hod.
 • Nástup detí do MŠ bude prebiehať od 7:00 do 8:00 hod., po tomto čase dieťa nebude prevzaté.
 • Preberanie dieťaťa v popoludňajších hodinách bude v čase od 15:00 do 16:00. Pokiaľ nie je nutné rodič pri preberaní nevstupuje do areálu MŠ.
 • Pri preberaní dieťaťa po obede (pred popoludňajším odpočinkom) rodič nevstupuje do areálu MŠ.

Deti z 1 skupiny (trieda Lienok) budú odovzdané pri vstupe do budovy MŠ cca o 12:00 a deti z 2. skupiny (trieda Včielok) o cca 12:30.

 

 1. Deti sú rozdelené do dvoch skupín. Menný zoznam rozdelenia detí je umiestnený na dverách do šatní. Vytvorená skupina sa bude meniť,  keď počet detí  a zamestnancov klesne. K zmene príde ale až v nasledujúcom týždni, po dosiahnutí nízkeho počtu detí (napr. skupina 1 sa v stredu zmenší na 4 deti, skupina 2 na 5 detí, v pondelok - nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).

 

 1. Pred vstupom do MŠ bude meraná teplota dieťaťu aj osobe sprevádzajúcej dieťa. V prípade nameranej vyššej teploty, nebude osoba vpustená do budovy školy.

 

 1. Do budovy školy budú deti a sprevádzajúci vpustení len povereným zamestnancom školy. Pred vstupom do budovy sú rodič a dieťa povinní vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným vo vstupnej chodbe budovy.

                        

 1. Do budovy MŠ vstupuje s dieťaťom vždy len jedna osobaktorá žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti (v prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov).
 • Maximálny počet prítomných v šatni je jeden dospelý a jedno dieťa.           
            Fotka Sty Ni Ca.
 
 1. Ostatné osoby s deťmi budú čakať vonku pred budovou materskej školy v dostatočnej vzdialenosti medzi sebou, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami. Je zakázané

 • Zhromažďovanie sprevádzajúcich osôb a detí v areáli MŠ je až do odvolania zakázané.Fotka Sty Ni Ca.
 
 1. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

      

 • Dieťa si rúško z tváre skladá v šatni a do triedy vstupuje už bez rúška.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí, aby malo dieťa náhradné rúško, ktoré mu dá do skrinky v šatni.  

 

 1. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ je maximálne 10 minút . Platí zákaz zdržiavania sa na školskom dvore a tiež využívanie hrových prvkov na školskom dvore.

 

 1. Sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa až na základe záveru ranného zdravotného filtra. (dieťa učiteľka preberie až po rozhovore so sprevádzajúcou osobou). Zároveň zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy každý deň podpíše a odovzdá „Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa“. Dieťa si pred vstupom do triedy umyje ruky mydlom a teplou vodou príp. dezinfekčným prostriedkom.

 

 1. Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

 

 1. Hygienické zariadenia budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Nebudú sa používať uteráky z domu. Posteľné prádlo sa bude vymieňať každý týždeň.

 

 1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

 

 1. V  prípade podozrenia na ochorenie (nielen COVID-19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie.

 

 1. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

 1. V tomto mimoriadnom období sa zakazuje nosenie hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia. Zakazuje sa nechávať v skrinkách pitie, sladkosti a iné..

  

 1. Všetky otázky neriešiť medzi dverami v čase príchodu resp. odchodu detí, ale telefonicky, príp. mailom.

 

ĎAKUJEME, ŽE BUDETE ZODPOVEDNÍ

 


Darovanie 2 %

Darovaním vašich 2% prispejete na nákup didaktických pomôcok a hračiek pre deti našej MŠ.                                                                       

Potrebujete:

1. Potvrdenie o zaplatení dane z prijímov - vystaví vám váš zamestnávateľ,

2.   Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf (112271) 

  Obe tlačivá potom zašlite svojmu daňovému úradu, podľa miesta bydliska


 

ĎAKUJEME

Námety na vyplnenie času detí...

Npr.
 Nezabúdajte, že najlepšie sú hry, ktoré hráte spoločne s deťmi :-)

JEDÁLNY LÍSTOK

 
 

Zmena účtu !!!

Upozorňujeme rodičov, že v nasledujúcich dňoch dôjde k zmene účtu, na ktorý sa posiela poplatok za školné. Prosíme rodičov,  ktorí platia školné trvalým príkazom cez interner banking, aby si od mesiaca február nastavili zmenu účtu. Nové číslo účtu je :

SK 7509000000005156668421


Triedny fond

Oznamujeme rodičom, že poplatok za triedny fond 20 Eur - za 2. polrok, môžu uhrádzať priamo na č.ú.:

SK6983300000002901332386

Na toto číslo účtu môžete prispievať aj pre naše Občianske združenie rodičov pri Materskej škole Kostoľany nad Hornádom, svojimi 2% z daní.

Ďakujeme.

 

 

 

 


Kontakt

Materská škola

Košická 34
Kostoľany nad Hornádom


055/ 6981860


Upozornenie

Nie sme autormi animovaných obrázkov na našej stránke. Ak máte na niektorý obrázok autorské právo, prosím, oznámte nám to, ihneď ho zo stránky odstránime.