Zmena poplatkov !!!

V zmysle Zákona č. 245/2008 MŠ SR  o výchove a vzdelávaní  je rodič dieťaťa povinný platiť príspevok na úhradu neinvestičných nákladov. Náš zriaďovateľ, Obec Kostoľany nad Hornádom, v zmysle VZN č. 1/2019 stanovil novú  výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ s to nasledovne:

* za pobyt deiťaťa v materskej škole sumou 10 eur/mesiac

* za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktoré k 1.9. príslušnému roku nedosiahlo 3 roky sumou 20 eur/mesiac

* pre zamestnancov obce a školských zariadení sa príspevok uvedený v ods. 1 bod a) a b) znižuje o sumu 5 eur/mesiac

* úľava pre každé ďalšie dieťa (súrodenca) v MŠ podľa ods. 1 bod a) a b) 2eurá

Platné od 1.3.2019 !!!

     Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ak sú splnené tieto podmienky:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Číslo účtu IBAN (školné): SK 4702000000001690105858

 

STRAVOVANIE

Deťom ponúkame pestrú a výživnú stravu (v rámci plnenia Národného programu boja proti obezite - NPPO), ktorá obsahuje množstvo zeleniny a ovocia. Berieme ohľad na stravovacie návyky z domu, či obmedzenia zo zdravotných dôvodov detí (alergie). Týždenný jedálny lístok je vystavený na informačnej nástenke vo vstupnej chodbe k nahliadnutiu všetkým rodičom.


 V zmysle VZN č. 1/2019  vydaného zriaďovateľom Obcou Kostoľany nad Hornádom sa od 1.3.2019 mení výška poplatku za stravovanie dieťaťa nasledovne:

POPLATOK:

celodenného stravného:     1,37.- euro    ( v cene je zahrnutý aj príspevok rodiča na režijné náklady v sume 0,10 )

poldenného stravného:       1,12.- euro

stravné – len desiata:         0,30.- euro

 

Číslo účtu IBAN (jedáleň) : SK 6602000000001690110657

Více smajlíků ke staženíVšetky poplatky sa platia šekovou poukážkou alebo prevodom na účty. Poplatky je nutné uhradiť v stanovenom termíne do 10-tého dňa v mesiaci !