Zmena poplatkov !!!

V zmysle Zákona č. 245/2008 MŠ SR  o výchove a vzdelávaní  je rodič dieťaťa povinný platiť príspevok na úhradu neinvestičných nákladov. Náš zriaďovateľ, Obec Kostoľany nad Hornádom, v zmysle VZN č. 3/2013 čl. 2 stanovil novú  výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 8 € mesačne platného od 1.1.2014 !!!

     Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ak sú splnené tieto podmienky:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Číslo účtu IBAN (školné): SK 4702000000001690105858

 

STRAVOVANIE

Deťom ponúkame pestrú a výživnú stravu (v rámci plnenia Národného programu boja proti obezite - NPPO), ktorá obsahuje množstvo zeleniny a ovocia. Berieme ohľad na stravovacie návyky z domu, či obmedzenia zo zdravotných dôvodov detí (alergie). Týždenný jedálny lístok je vystavený na informačnej nástenke vo vstupnej chodbe k nahliadnutiu všetkým rodičom.


 V zmysle VZN č. 3/2013  vydaného zriaďovateľom Obcou Kostoľany nad Hornádom sa od 1.11.2013 mení výška poplatku za stravovanie dieťaťa nasledovne:

POPLATOK:

celodenného stravného:     1,21.- euro    ( v cene je zahrnutý aj príspevok rodiča na režijné náklady v sume 0,10 )

poldenného stravného:       0,90.- euro

stravné – len desiata:         0,26.- euro

 

Číslo účtu IBAN (jedáleň) : SK 6602000000001690110657

Více smajlíků ke staženíVšetky poplatky sa platia šekovou poukážkou. Poplatky je nutné uhradiť v stanovenom termíne do 10-tého dňa v mesiaci !