Informácie o nás

 O škole

Materskú školu navštevujú deti vo veku od 3 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky. V  dvoch triedach poskytujeme celodennú formu výchovy a vzdelávania. Vyučovacím jazykom je štátny jazyk – slovenčina. Vzdelávací proces v materskej škole zabezpečujú štyria pedagogickí zamestnanci, ktorí majú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť. O spokojnosť detí sa spolu s pedagogickými zamestnancami starajú aj traja nepedagogickí zamestnanci.

Naša materská škola v školskom roku 2016/2017 začala pracovať podľa nového Školského vzdelávacieho programu pod názvom "Dotkni sa Zeme".

 

Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:

Jazyk a komunikácia    

• Matematika a práca s informáciami   

• Človek a príroda  

• Človek a spoločnosť   

• Človek a svet práce    

• Umenie a kultúra 

• Zdravie a pohyb    

 

Zriaďovateľ školy : Obec Kostoľany nad Hornádom

Prevádzka školy :  Celodenná v čase od 6.30 h do 16. 30 h.

  • Rodič je povinný doniesť dieťa do 8.00 h.
  • Neskorší príchod oznámiť osobne/telefonicky deň vopred alebo najneskôr do 8-mej hodiny ráno aktuálneho dňa.

Prevzatie dieťaťa:

  • od 14.50 h do 16.30 h zákonným zástupcom alebo osobou, ktorá je zákonným zástupcom na tento úkon písomne splnomocnená.


UPOZORNENIE :

Z hľadiska bezpečnosti  bude budova MŠ mimo určeného času UZAMKNUTÁ !! Pri vchode do budovy sú zvončeky.