ZÁPIS DETÍ na šk. rok 2019/2020

Riaditeľka MŠ Kostoľany nad Hornádom v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že

zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

sa uskutoční od 29.apríla 2019 do 3.mája 2019

 

ÁPI

 

PRIJÍMANIE DETÍ

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov.
  • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

    FORMA A PRIEBEH ZÁPISU

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na preprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca osobne prevziať v materskej škole alebo vytlačiť  tu : Tlačivá
  • Zákonný zástupca predloží vyplnenú žiadosť s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o povinnom očkovaní, riaditeľke školy. Žiadosti podané po termíne zápisu nemusia byť akceptované.
  • Podávanie žiadostí:  od 29.4. 2019 do 03.05.2019 v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod. a to buď osobne alebo doručením poštou.


        PODMIENKY PRIJATIA

  • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 
  • Ostatné podmienky prijímania: * deti, ktorých súrodenci navštevujú materskú školu * deti, ktoré dovŕšili štyri roky, * deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku.

  • Mladšie deti sa prijímu, len ak bude voľná kapacita školy.
  • Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky, ktoré je doručené v zákonnej lehote, podľa zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade, rade školy a so zriaďovateľom.

        KONTAKT

            Tel. 055 6981860

         email:mskostolany@gmail.sk

 


Tlačivá