ZÁPIS DETÍ na šk. rok 2017/2018

Riaditeľka MŠ Kostoľany nad Hornádom v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že

zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018

bol ukončený